Copy of Airush Chevalier 2020-18.jpg

VZNIK SPOLEČNOSTI

20 LETÁ

TRADICE

AKREDITOVANÝ TRÉNINK

PROFESIONALITA 

A

BEZPEČNOST

FIREMNÍ

A

RODINNÉ AKCE

VYBAVENÍ

AIRUSH NA ROK ZDARMA

DĚTSKÉ

KITE KURZY

KITE KURZY V ČECHÁCH I ZAHRANIČI

ŽENSKÝ

ELEMENT

Nebe

Seznamte se s TÝMEM

V pozadí i popředí našeho týmu stojí Petr, zakladatel školy, instruktor s dvacetiletou zkušeností a průkopník kitingu v Čechách.

Jak se rozrůstá naše škola, roste i náš tým. Pokud máte pocit, že vaše zkušenosti jsou dostatečné natolik, abyste je předávali dál, ozvěte se nám.

Katka Šalandová

Intstruktorka a mentální koučka

Katka je zapálená do extrémních sportů a věnuje se jim profesionálně, v posledních letech jako koučka. Profesí učitelka jazyků, instruktorka (lezení, snowboardu, kitesurfu, mindfulness a acroyógy) a psycholožka.

Petr a Štěpán Beneš

Senior a junior instruktor

"Partners in crime", otec a syn. Nerozlučná dvojka, která rozjezdí úplně každého. 

Petra Zaymlová

Junior instruktor

Péťa je milovnicí přírody a všeho živého. Profesí kancelářská krysa, která utekla ze spárů všednosti a nechala se pohltit přírodními živly, konkrétně tedy vodou a větrem.

Adéla Černá

Záchranářka a fotografka

Adél je fotografka, závodní plavkyně a instruktorka Vodní záchranné služby. Ve vodě i kolem ní se můžete spolehnout, že vás nenechá ve štychu a ještě vám pořídí skvělé snímky. 

Informace o zpracování osobních údajů

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Společnost Kitesport, sro provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1.      Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Kitesport, sro, se sídlem S. K. Neumanna 986/15, Praha 8, identifikační číslo: 28379713, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 137417 (dále jen „správce“).

1.2.      Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Kitesport, sro, S. K. Neumanna 986/15, Praha 8  180 00, adresa elektronické pošty: info@kitesport.cz, telefon 775563740.

1.3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.      Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.   splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.   splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.      Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.      Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.      Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2.       Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3.      Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.      Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.      Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.      Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

© 2002 - 2020 by Kitesport, s.r.o. Proudly created with Wix.com